Monthly Archives:marzec 2018

Pracownik UK

Pracownik UK

Pracownik UK – prawa osób zatrudnionych w Wielkiej Brytanii

Osobom wyjeżdżającym do Wielkiej Brytanii zazwyczaj przyświeca jeden cel – cel zarobkowy. Zdarza się tak, że miejsce pracy jest zarezerwowane dużo wcześniej przez znajomych lub członków rodziny, którzy jakiś czas mieszkają w UK. Jednak ten, kto po przyjeździe może liczyć wyłącznie na siebie, ma prawo czuć się zagubionym. Strach będzie mniejszy, jeśli wcześniej poświęci czas na naukę języka, poczyta gdzie szukać pracy oraz jakie prawa ma pracownik UK.

Prawa i obowiązki pracowników świadczących pracę na terenie UK

Prawa i obowiązki pracowników we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej są bardzo podobne. W Polsce reguluje je przede wszystkim prawo pracy i dokument zwany Kodeksem Pracy. Jasno mówi, co należy do obowiązków osoby zatrudnionej oraz jakie te osoba ma prawa i do kogo może zgłosić się w razie, gdyby prawa te były łamane. Podobnie pracownik UK może zgłosić odpowiednim instytucjom brak respektowania jego praw. A jakie to są prawa?

Pracownik UK i jego prawa

hugo-sousa-259183-unsplashPracodawca musi zapewnić pracownikowi warunki pracy zgodne z przepisami prawa. Jeśli nie ma pewności jakie prawa ma jego pracownik UK, jakich potrąceń należy dokonywać z pensji i jakie dokumenty należy pracownikowi przekazywać, powinien zdecydować się na współpracę z biurem księgowym, np. Accountancy4You.

Osoby świadczące pracę na terenie Wielkiej Brytanii mają wiele praw, a do najważniejszych należą:

  • Prawo do wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Za wykonywaną pracę pracownik pobiera wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż odgórnie ustalona. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zazwyczaj zmienia się w Wielkiej Brytanii co roku, dokładnie od 1 kwietnia.

  • Tygodniowy czas pracy.

Prawo dokładnie określa ile wynosi tygodniowy czas pracy. Pracodawca nie może żądać od pracownika, że będzie pracował dłużej niż 48 godzin tygodniowo. Oczywiście może wystąpić z taką propozycją, ale pracownik UK nie musi się na nią zgadzać i z tytułu odmowy nie może ponosić żadnych negatywnych konsekwencji.

  • Przerwa w czasie pracy.

Pracownik ma prawo do odpoczynku, czyli krótkiej przerwy w ciągu dnia. Na każde 6 godzin pracy przysługuje mu 20 minut. Oczywiście pracodawca może wydłużyć przerwę, ale nie ma prawa jej skracać.

  • Prawo do urlopu

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie rozdziela urlopu dowolnie. Ilość dni urlopu uzależniona jest od czasu przepracowanego, oraz od ilości godzin pracy wykonywanej tygodniowo. Minimalna ilość wolnych dni to 28.

ksiegow
Prawa zatrzymanego w UK

Prawa zatrzymanego w UK

Przestępstwa skarbowe i prawa zatrzymanego w UK

Osoba zatrzymana, zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii ma określone prawa. Przysługują one wszystkim zatrzymanym, niezależnie od tego, w jakim charakterze i z jakich przyczyn doszło do zatrzymania. Zatrzymani reagują różnie – niektórzy agresją, inni szokiem i niedowierzaniem, płaczem, jeszcze inni całkowitą rezygnacją. Emocje są duże, więc osoby te nie zawsze zważają na słowa informujące ich, jakie są prawa zatrzymanego w UK.

Policja musi poinformować zatrzymanego o jego prawach

Każda zatrzymana osoba powinna usłyszeć formułkę informującą ją o przysługujących prawach. Niektórzy natychmiast będą chcieli z tych praw skorzystać, inni zignorują je i poczekają na rozwój wypadków. Ci, którzy zatrzymywani są za przestępstwa skarbowe lub inne po raz kolejny, doskonale zdają sobie sprawa. Natomiast ci, którzy nigdy wcześniej nie doświadczyli takiej sytuacji, powinni dokładnie wysłuchać tego, co mówią policjanci.

Prawa zatrzymanego w UK

Prawa zatrzymanego w AngliiZatrzymany na terenie Wielkiej Brytanii ma następujące prawa:

  1. Prawo do powiadomienia osoby bliskiej o fakcie zatrzymania.

Może to być jedna osoba, a jeśli dotarcie do niej nie jest możliwe – kolejne dwie. Zatrzymany ma również prawo do wykonania jednego telefonu. Oczywiście tylko wtedy, gdy nie zachodzi podejrzenie, że chce kogoś ostrzec albo skłonić do ukrycia przez wymiarem sprawiedliwości.

  1. Prawo do darmowego adwokata (z urzędu).

Chodzi o darmową poradę adwokata udzielaną przed, jak i w trakcie przesłuchania. Do momentu przybycia adwokata zatrzymany nie musi składać żadnych zeznań. Konsultacje z adwokatem odbywają się w osobnym pomieszczeniu, bez udziału osób trzecich. Trwają tak długo, jak długo jest to konieczne. Dopiero potem odbywa się przesłuchanie zatrzymanego, ale może on również odmówić składania zeznań.

  1. Prawo do skonsultowania kodeksów PACE (Police and Criminal Evidence Act 1984).

Prawo to musi być przedstawione na piśmie i to w sposób zrozumiały, co w praktyce oznacza, że obywatel Polski ma prawo do skorzystania z tłumacza.

Osoba zatrzymana na terenie Wielkiej Brytanii

Policja ma prawo zatrzymać podejrzanego na czas nieprzekraczający dwudziestu czterech godzin. W uzasadnionych przypadkach czas ten może się wydłużyć o kolejnych dwanaście godzin. Jeśli ten czas nadal nie jest wystarczający, policja może wnioskować do Sądu Magistrackiego o jego wydłużenie, ale procedura ta wcale nie jest prosta. Policja musi mieć mocne argumenty, jeśli chce, by Sąd zgodził się na tak znaczne ograniczenie praw podejrzanego.

ksiegow
Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko

Zasiłek na dziecko, które mieszka w Polsce

Polskie prawo jasno mówi, że świadczenia rodzinne przysługują na te dzieci, które zamieszkują w kraju. Rodzic albo opiekun prawny, który zamieszkuje w Polsce, nie może wnioskować o świadczenie na dziecko, które z drugim rodzicem wyjechało za granicę. W Wielkiej Brytanii prawo działa inaczej. Rodzic może pobierać zasiłek na dziecko, nawet jeśli znajduje się w ono w Polsce, a nie razem z nim w UK. Oczywiście pod pewnymi warunkami.

Child Benefit, czyli zasiłek na dziecko w UK

Na temat świadczenia zwanego Child Benefit, krążą najróżniejsze historie. Niektórzy twierdzą, że zasiłki są niezwykle wysokie, nieporównywalnie wyższe od przyznawanych w Polsce, inni natomiast twierdzą, że pomoc dla rodzin jest minimalna i z całą pewnością nie wystarczy na zaspokojenie wszystkich potrzeb dziecka. Prawda jak zwykle leży gdzieś pod środku. Poza tym zasiłki na dziecko mają być wsparciem finansowym, dodatkiem dla rodzin, a nie podstawowym, albo co gorsza jedynym źródłem finansowania.

Child Benefit wynosi obecnie 20,7 funtów tygodniowo na pierwsze dziecko i 13,7 na każde kolejne. Przez długi czas kwoty te wypłacane były wszystkim rodzicom, bez względu na wysokość ich zarobków. W 2017 roku rząd brytyjski zmienił ustawę i obecnie, podczas ustalania prawa do świadczenia, analizie podlega sytuacja materialna rodziny.

Zasiłek na dziecko przysługuje tym rodzinom, w których jeden z rodziców zarabia do 60 tys. funtów rocznie. Jeśli kwota ta przekracza 50 tys. funtów, rodzice zobowiązani są do rozliczenia ze skarbówką i zwrócenia państwu 1% z każdych 100 funtów zarobionych w danym roku podatkowym. Z kolei te rodziny, w których jeden z członków zarabia ponad 60 tys. funtów w ogóle nie otrzymują świadczenia.

Zasiłek na dziecko przebywające w Polsce

Brytyjskie prawo dopuszcza sytuację, w której zasiłek zostanie przyznany rodzicowi zatrudnionemu w UK, nawet jeśli jego dziecko przebywa w Polsce. Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, by starać się o świadczenie jest bowiem fakt osobistego przebywania w Wielkiej Brytanii. Należy albo mieszkać i pracować w UK, albo odbywać regularne przyjazdy związane z pracą.

Niezwykle istotne jest również to, że rodzina, która otrzymuje Child Benefit, nie może jednocześnie pobierać zasiłku rodzinnego w Polsce. Poza tym rodzic, który stara się o zasiłek na dziecko, musi finansowo partycypować w kosztach utrzymania tego dziecka w Polsce. Child Benefit mogą bowiem otrzymywać tylko Ci rodzice, którzy rzeczywiście uczestniczą w wychowaniu dziecka.

ksiegow